Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „EKOZEN”


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.Sklep internetowy EKOZEN dostępny pod adresem internetowym www.ekozen.pl, prowadzony przez Agnieszka Jurczok, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKOZEN Agnieszka Jurczok, ul. Płochocińska 95 a, 03 – 044 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9542182887, REGON 381515370; adres poczty elektronicznej ekozen@ekozen.pl.


1.2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


2.DEFINICJE


Klient/Usługobiorca – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


Sprzedawca/Usługodawca – Sklep internetowy EKOZEN dostępny pod adresem internetowym www.ekozen.pl, prowadzony przez Agnieszka Jurczok, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKOZEN Agnieszka Jurczok, ul. Płochocińska 95 a, 03 – 044 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9542182887, REGON 381515370; adres poczty elektronicznej ekozen@ekozen.pl.


Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.


Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr.16, poz. 93 ze zm.).


Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.ekozen.pl.


Konto – konto klienta w Sklepie Internetowym, oznaczone nazwą (e-mail) i hasłem. Gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.


Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.


Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodawanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków dostawy i formy płatności.


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


Produkt/Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Interetowego.


Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.


Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odbiór Osobisty - odbiór z siedziby firmy EKOZEN : ul. Płochocińska 94 a, 03 - 044 Warszawa


3. KONTAKT ZE SKLEPEM


3.1. Adres Sprzedawcy: 03 – 044 Warszawa, ul. Płochocińska 95 a


3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: ekozen@ekozen.pl


3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 623 535


3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Nest Bank S.A. 78 1870 1045 2078 1044 7847 0001


4. WYMAGANIA TECHNICZNE


4.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:


a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;


b. posiadanie przeglądarki internetowej:


- Internet Explorer


- Mozilla Firefox


- Google Chrome


- Opera


- Apple Safari


c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)


d. włączona obsługa plików cookies


5. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


5.1. Sklep internetowy oferuje następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracji, Newsletter.


5.1.2. Newsletter – aby skorzystać z Newslettera, należy potwierdzić chęć poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie wypełniania Formularza Rejestracji.


5.1.3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na swoim Koncie Sklepu Internetowego.


5.2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.


5.2.1.Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić formularz rejestracji przez podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności.


5.2.2. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.


5.2.3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mial) i hasła ustawionych w formularzu rejestracji


5.2.4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysyłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, poprzez wysłanie informacji poprzez Stronę Internetową w zakładce - kontakt lub wysłanie e-maila na adres e-mail ekozen@ekozen.pl.


6. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


6.1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę www.ekozen.pl.


6.2. Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawione w trakcie składania Zamówienia.


6.3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składnia Zamówienia, w tym także w chwili wyrażania woli związania się Umową Sprzedaży.


6.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień, czyli odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.


6.4.1. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zmówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.


6.4.2. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.


6.5. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.


6.6. Zamówienie jest realizowane (pakowane i wysyłane) dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie bankowym Sprzedawcy (zwykły przelew) lub na koncie w systemie Trnsferuj.pl (płatność elektroniczna/online) lub w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji (płatność kartą)


6.7. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.


7. SPOSOBY PŁATNOŚCI


7.1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności :


7.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego:78 1870 1045 2078 1044 7847 0001, Nest Bank S.A., ul. Wołowska 24, 02-675 Warszawa


7.1.2. Płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartami płatniczymi:


- Visa


- Visa Electron


- MasterCard


- MasterCard Electronic


- Maestro


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24


7.1.3. Płatność za pobraniem (forma dostępna po uruchomieniu tej formy przez Sprzedawcę).


8. TERMIN, KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY


8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy :


8.1.1. Przesyłka kurier Inpost (po dokonaniu przedpłaty)


8.1.2. Przesyłka paczkomatowa 24/7 InPost (po dokonaniu przedpłaty)


8.1.3. Sposoby dostawy opisane w ust. 8.1.1 oraz 8.1.2. przy płatnościach za pobraniem (forma dostępna po uruchomieniu tej dostawy przez Sprzedawcę)

8.1.4. Odbiór Osobisty (po dokonaniu przedpłaty)


8.2. Koszty dostawy są prezentowane w trakcie składania Zamówienia. Są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności.


8.3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin dostawy liczony jest w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (po uruchomieniu tej formy płatności przez Sprzedawcę) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


8.4. Zamówione w Sklepie Internetowym Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.


9. PRAWO ODSTĄPIENIA DO UMOWY


9.1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.


9.1.1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty: EKOZEN Agnieszka Jurczok, ul. Płochocińska 95 a, 03 – 044 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy ekozen@ekozen.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art.30 ust1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


9.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa Sprzedaży uważa się za niezawartą.W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.


9.2.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9.3. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć odesłane Produkty tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.


9.3.1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: EKOZEN Agnieszka Jurczok, ul. Płochocińska 95 a, 03 – 044 Warszawa.


9.3.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty Produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


9.3.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.


9.4. Praw do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


9.4.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


9.4.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


9.4.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.


10. REKLAMACJA


10.1. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.


10.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia produktu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany Towar i żądać zwrotu należności za niego.


10.3. Klient powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – może dokonać tego poprzez Stronę Internetową w zakładce – kontakt lub poprzez pocztę elektroniczną na adres ekozen@ekozen.pl lub pisemnie na adres: EKOZEN Agnieszka Jurczok, ul. Płochcocińska 95 a, 03 – 044 Warszawa.


10.3.1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.


10.4. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na wskazane przez Klienta konto bądź przekazem pocztowym.


10.5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesłanych za pobraniem.


10.6. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.


11.2.1. W zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z 2 dniowym wyprzedzeniem.


11.3. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.


11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta; Ustawy o ochronie danych osobowych.


11.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.


Załącznik 1.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:


Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży


…………………………………………….


Imię i nazwisko konsumenta


…………………………………………….


adres zamieszkania


…………………………………………….


telefon kontaktowy


…………………………………………….


e-mail


…………………………………………….


nr zamówienia

 


EKOZEN Agnieszka Jurczok


Ul. Płochcocińska 95 a


03 – 044 Warszawa


z dopiskiem: „odstąpienie od umowy www.ekozen.pl”

 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 


Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z póź. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 


Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………

 


………………………………..


Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl